انواع آزمون IELTS (بخش 2)

جزئیات IELTS IELTS General Training Reading  

Task type  1 Multiple choice

نوع و فرمت task: شرکت کنندگان در آزمون بهترین پاسخ را از بین چهار گزینه (A, B, C or D)، یا بهترین دو پاسخ از بین پنج گزینه (A, B, C, D or E) یا بهترین سه پاسخ از بین هفت گزینه انتخاب می کنند. (A, B, C, D, E, F or G). شرکت کنندگان در آزمون، پاسخی را که انتخاب کرده اند در پاسخنامه می نویسند.

سؤالات ممکن است شامل تکمیل یک جمله باشد، جایی که قسمت اول یک جمله به آنها داده می شود و سپس بهترین راه را برای تکمیل آن از بین گزینه ها انتخاب می کنند، یا می توانند شامل سؤالات کامل باشند. شرکت کنندگان در آزمون گزینه ای را انتخاب می کنند که بهترین پاسخ را به آنها می دهد. سؤالات به ترتیب اطلاعات موجود در متن است: یعنی پاسخ سؤال اول این گروه قبل از پاسخ سؤال دوم در متن قرار می گیرد و غیره. این نوع task ممکن است با هر نوع متنی استفاده شود.

 

Task focus: این نوع task طیف گسترده ای از مهارت های reading، از جمله درک دقیق نکات خاص یا درک کلی از نکات اصلی متن را آزمایش می کند.

تعداد سوالات: متغیر

 

Task type 2 Identifying information

نوع و فرمت task: به شرکت کنندگان در آزمون تعدادی گزاره داده می شود و از آنها پرسیده می شود: ” Do the following statements agree with the information in the text?” سپس در کادرهای روی برگه‌های پاسخنامه خود ” true”، ” false” یا “not given” می‌نویسند. سؤالات به ترتیب اطلاعات موجود در متن هستند: یعنی پاسخ سؤال اول این گروه در متن قبل از پاسخ سؤال دوم و غیره قرار می گیرد.

درک تفاوت بین “false” و “not given” مهم است. “false” به این معناست که متن برعکس عبارت مورد بحث را بیان می کند. not given” به این معنی است که این بیانیه توسط اطلاعات مندرج در متن تایید و یا رد نمی شود.

داوطلبان باید بدانند که هر اطلاعاتی که خارج از متن دارند نباید در تصمیم‌گیری درباره پاسخ‌هایشان نقشی داشته باشد.

Task focus: این نوع task توانایی آزمون شوندگان را در تشخیص نکات خاصی از اطلاعات منتقل شده در متن ارزیابی می کند. بنابراین می توان از آن با متون واقعی تر استفاده کرد.

تعداد سوالات: متغیر

 

Task type 3 Identifying writer’s views/claims

نوع و فرمت task: نوع و قالب تکلیف: به شرکت کنندگان در آزمون تعدادی گزاره داده می شود و از آنها پرسیده می شود: ” Do the following statements agree with the views/claims of the writer?” آنها در کادرهای موجود در برگه پاسخ خود با ” true”، ” false” یا “not given” پاسخ می‌دهند. سؤالات به ترتیب اطلاعات موجود در متن هستند: یعنی پاسخ سؤال اول این گروه در متن قبل از پاسخ سؤال دوم و غیره قرار می گیرد.

درک تفاوت بین ” no” و “not given” مهم است” no” به این معناست که دیدگاه یا ادعای نویسنده صریحاً با این گفته مخالف است، یعنی نویسنده در جایی نظری را بیان می‌کند یا ادعایی برخلاف آنچه در سؤال مطرح می‌شود، دارد. not given” به این معنی است که دیدگاه یا ادعا نه تأیید و نه رد شده است. (داوطلبان باید بدانند که هر اطلاعاتی که خارج از متن دارند نباید در تصمیم‌گیری درباره پاسخ‌هایشان نقشی داشته باشد).

Task focus: این نوع task توانایی آزمون شوندگان را در تشخیص نظرات یا ایده ها ارزیابی می کند و بنابراین اغلب در متون گفتمانی یا استدلالی استفاده می شود.

تعداد سوالات: متغیر

بیشتر بخوانید: انواع آزمون IELTS (بخش 1)

Task type 4 Matching information

نوع و فرمت task: شرکت کنندگان در آزمون اطلاعات خاصی را در پاراگراف ها یا بخش های حروف دار یک متن پیدا کرده و حروف پاراگراف ها یا بخش های صحیح را در کادرهای پاسخ نامه خود بنویسند. ممکن است از آنها خواسته شود: جزئیات خاص، مثال، دلیل، توصیف، مقایسه، خلاصه، توضیح را پیدا کنند. آنها لزوماً نیازی به یافتن اطلاعات در هر پاراگراف یا بخش متن ندارند، اما ممکن است بیش از یک قطعه اطلاعاتی وجود داشته باشد که داوطلبان آزمون باید آن را در یک پاراگراف یا بخش معین بیابند. در این صورت به آن ها گفته می شود که می توانند از هر حرفی بیش از یک بار استفاده کنند. سؤالات از ترتیبی مانند اطلاعات موجود در متن پیروی نمی کنند. این نوع task را می توان با هر متنی استفاده کرد، زیرا طیف گسترده ای از مهارت های reading، از مکان یابی جزئیات گرفته تا تشخیص خلاصه یا تعریف را مورد آزمایش قرار می دهد.

Task focus: این نوع task اطلاعات تطبیق توانایی آزمون شوندگان را برای اسکن کردن اطلاعات خاص ارزیابی می کند. برخلاف Task type 5، (Matching headings) عنوان های تطبیقی، به جای ایده اصلی، به اطلاعات خاص مربوط می شود.

تعداد سوالات: متغیر

 

Task type 5 Matching headings

نوع و فرمت task: به شرکت کنندگان در آزمون فهرستی از سرفصل ها داده می شود که معمولاً با اعداد رومی کوچک (i، ii، iii، و غیره) مشخص می شوند و به ایده اصلی پاراگراف یا متن اشاره خواهند کرد. شرکت کنندگان در آزمون باید عنوان را با پاراگراف ها یا بخش های صحیح که بر اساس حروف الفبا مشخص شده اند مطابقت دهند و اعداد رومی مناسب را در کادرهای روی برگه پاسخنامه خود بنویسند. همیشه عناوین بیشتر از پاراگراف ها یا بخش ها خواهد بود، به طوری که برخی از عنوان ها استفاده نمی شوند. همچنین ممکن است برخی از پاراگراف ها یا بخش ها در task گنجانده نشده باشند. یک یا چند پاراگراف یا بخش ممکن است قبلاً با عنوانی به عنوان نمونه برای شرکت کنندگان در آزمون تطبیق داده شده باشد. این نوع task برای متونی استفاده می‌شود که شامل پاراگراف‌ها یا بخش‌هایی با مضامین کاملاً مشخص هستند.

Task focus: این کار توانایی تشخیص ایده یا موضوع اصلی در پاراگراف ها یا بخش های یک متن و تشخیص ایده های اصلی از ایده های پشتیبانی را آزمایش می کند.

تعداد سوالات: متغیر

 

Task type 6 Matching features

نوع و فرمت task: شرکت کنندگان در آزمون ملزم به تطبیق مجموعه ای از عبارات یا بخشی از اطلاعات با لیستی از گزینه ها هستند. گزینه ها گروهی از ویژگی های متن هستند و با حروف مشخص می شوند. برای مثال، ممکن است از داوطلبان خواسته شود که ویژگی های مختلف را با گروه‌های سنی، رویدادها را با دوره‌های تاریخی و غیره مطابقت دهند. این امکان وجود دارد که برخی از گزینه ها استفاده نشوند و برخی دیگر ممکن است بیش از یک بار استفاده شوند. اگر گزینه ها قرار باشد بیش از یک بار استفاده شوند، دستورالعمل ها به شرکت کنندگان در آزمون اطلاع می دهد. سؤالات از ترتیبی مانند اطلاعات موجود در متن پیروی نمی کنند.

Task focus: ویژگی های تطبیق، توانایی آزمون شوندگان را در تشخیص روابط و ارتباط بین حقایق در متن و توانایی آنها در تشخیص نظرات و نظریه ها ارزیابی می کند. ممکن است هم برای متونی که با اطلاعات واقعی، توصیف یا روایت سروکار دارند استفاده شود. داوطلبان آزمون باید بتوانند متن را اسکن کنند تا اطلاعات مورد نیاز را بیابند و جزئیات را بخوانند.

تعداد سوالات: متغیر

 

Task type 7 Matching sentence endings

نوع و فرمت task: به آزمون‌دهندگان، نیمه اول جمله داده می‌شود و از بین فهرستی از گزینه‌های ممکن، بهترین راه را برای تکمیل آن انتخاب کنند. آنها گزینه های پاسخ بیشتری نسبت به سؤالات برای انتخاب خواهند داشت. سؤالات به ترتیب اطلاعات مندرج در بخش است: یعنی پاسخ سؤال اول این گروه قبل از پاسخ سؤال دوم پیدا می شود و غیره. این نوع task ممکن است با هر نوع متنی استفاده شود.

Task focus: تطبیق پایان جملات، توانایی آزمون شوندگان را در درک ایده های اصلی یک جمله ارزیابی می کند.

تعداد سوالات: متغیر

 

Task type 8 Sentence completion

نوع و فرمت task: شرکت کنندگان در آزمون جملات را در تعداد معینی از کلمات برگرفته از متن کامل می کنند و پاسخ های خود را در برگه پاسخ نامه بنویسند. دستورالعمل ها مشخص می کند که شرکت کنندگان در آزمون از چه تعداد کلمه یا عدد باید در پاسخ های خود استفاده کنند، به عنوان مثال:

‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ or ‘NO MORE THAN TWO WORDS’

اگر آزمون شوندگان بیشتر از تعداد کلمات خواسته شده بنویسند، نمره را از دست خواهند داد.

اعداد را می توان با استفاده از شکل ها یا کلمات نوشت. کلمات قراردادی محسوب نخواهند شد. کلمات خط فاصله به عنوان کلمات واحد به حساب می آیند. سؤالات به همان ترتیبی هستند که در قسمت اطلاعات آمده است: یعنی پاسخ سؤال اول این گروه قبل از پاسخ سؤال دوم مشخص می شود و غیره. این نوع task ممکن است با هر نوع متنی استفاده شود.

Task focus: این نوع task، توانایی شرکت ‌کنندگان را برای مکان‌یابی جزئیات یا اطلاعات خاص ارزیابی می‌کند.

تعداد سوالات: متغیر

 

Task type 9 Summary, note, table, flow-chart completion

نوع و فرمت task: به داوطلبان آزمون خلاصه ای از بخشی از متن داده می شود و باید آن را با اطلاعاتی که از متن استخراج شده تکمیل کنند. توجه داشته باشید که خلاصه معمولاً فقط شامل یک قسمت از متن است نه کل آن. اطلاعات داده شده ممکن است به شکل زیر باشد: چندین جمله متنی متصل (که به عنوان summary بیان می شود)، چندین یادداشت (به عنوان notes)، جدولی که برخی از خانه های آن خالی یا تا حدی خالی است (به عنوان table به آن اشاره می شود) ، مجموعه ای از کادرها یا مراحل که با فلش ها پیوند داده شده اند تا دنباله ای از رویدادها را نشان دهند، با برخی از کادرها یا مراحل خالی یا تا حدی خالی (که به آن flow-chart گفته می شود). پاسخ‌ها لزوماً به همان ترتیبی که در متن وجود دارد، ظاهر نمی‌شوند. با این حال، آنها معمولا از یک بخش به جای کل متن می آیند. دو گونه از این نوع task وجود دارد. ممکن است از داوطلبان آزمون خواسته شود که کلمات را از متن یا از لیست پاسخ ها انتخاب کنند.  در جایی که کلمات باید از قسمت انتخاب شوند، دستورالعمل ها مشخص می کند که شرکت کنندگان در آزمون چه تعداد کلمه یا عدد باید در پاسخ های خود استفاده کنند، به عنوان مثال:

‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ or ‘NO MORE THAN TWO WORDS’

اگر شرکت کنندگان در آزمون بیشتر از تعداد کلمات درخواست شده بنویسند، نمره را از دست خواهند داد. اعداد را می توان با استفاده از شکل ها یا کلمات نوشت. کلمات قراردادی محسوب نخواهند شد. کلمات خط فاصله به عنوان کلمات واحد به حساب می آیند. در جایی که لیستی از پاسخ ها ارائه می شود، اغلب از یک کلمه تشکیل شده اند و همیشه کلمات یا عبارات بیشتری در کادر وجود دارد تا جای خالی برای پر کردن. از آنجا که این نوع task اغلب به اطلاعات واقعی دقیق مربوط می شود، اغلب با متون توصیفی استفاده می شود.

Task focus: خلاصه کردن توانایی آزمون شوندگان را در درک جزئیات و یا ایده های اصلی یک بخش از متن ارزیابی می کند. در تغییراتی که شامل خلاصه یا یادداشت‌ها می‌شود، شرکت‌کنندگان در آزمون باید از نوع کلماتی که در یک جای خالی  مشخص قرار می‌گیرند آگاه باشند (مثلاً اینکه آیا یک اسم لازم است یا یک فعل و غیره).

تعداد سوالات: متغیر

 

Task type 10 Diagram label completion

نوع و فرمت task: شرکت کنندگان در آزمون ملزم به تکمیل diagram label هایی هستند که به توضیحات موجود در متن مربوط می‌شود. دستورالعمل ها مشخص می کند که شرکت کنندگان در آزمون از چه تعداد کلمه یا عدد باید در پاسخ های خود استفاده کنند، به عنوان مثال:

‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ or ‘NO MORE THAN TWO WORDS’.

اگر بیشتر از تعداد کلمات خواسته شده بنویسند، نمره را از دست خواهند داد. اعداد را می توان با استفاده از شکل ها یا کلمات نوشت. کلمات قراردادی محسوب نخواهند شد. کلمات خط فاصله به عنوان کلمات واحد به حساب می آیند. پاسخ‌ها لزوماً به ترتیب در متن نوشته نمی‌شوند.

با این حال، آنها معمولا از یک بخش به جای کل متن می آیند. نمودار ممکن است از نوعی ماشین، یا از قسمت‌هایی از یک ساختمان یا هر عنصر دیگری باشد که بتوان آن را به صورت تصویری نشان داد. این نوع task اغلب برای متون توصیف کننده فرآیندها یا با متون توصیفی استفاده می شود.

Task focus: diagram label completion توانایی شرکت کنندگان در آزمون را برای درک توضیحات دقیق و مرتبط کردن آن با اطلاعات ارائه شده در قالب یک نمودار ارزیابی می کند.

تعداد سوالات: متغیر

همچنین بخوانید: انواع آزمون IELTS (بخش 3)

Task type 11 Short-answer questions

نوع و فرمت task: نوع و قالب تکلیف: شرکت کنندگان در آزمون به سؤالاتی در مورد جزئیات واقعی در متن پاسخ می دهند.

شرکت کنندگان در آزمون باید پاسخ های خود را به صورت کلمه یا عدد در پاسخنامه بنویسند. و همچنین شرکت کنندگان در آزمون باید پاسخ های خود را با استفاده از کلمات متن بنویسند. دستورالعمل ها مشخص می کنند که شرکت کنندگان در آزمون از چه تعداد کلمه یا عدد باید در پاسخ های خود استفاده کنند، به عنوان مثال:

‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ or ‘NO MORE THAN TWO WORDS’.

اعداد را می توان با استفاده از شکل ها یا کلمات نوشت. کلمات قراردادی محسوب نخواهند شد. کلمات خط فاصله به عنوان کلمات واحد به حساب می آیند سؤالات به ترتیب اطلاعات موجود در متن است: یعنی پاسخ سؤال اول این گروه قبل از پاسخ سؤال دوم در آزمون قرار می گیرد و به همین ترتیب.

Task focus: short answer questions توانایی آزمون شوندگان را برای مکان یابی و درک اطلاعات دقیق در متن ارزیابی می کند.

تعداد سوالات: متغیر

 

IELTS General Training Reading نحوه نمره دهی

آزمون General Training Reading توسط ممتحنین تایید شده تصحیح می شود که به طور منظم برای اطمینان از قابلیت آنها نظارت می شوند. تمامی پاسخ نامه ها، پس از تصحیح، توسط کمبریج مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار می گیرند.

تبدیل امتیاز باند

یک جدول تبدیل امتیاز باند برای هر نسخه از آزمون Academic Reading تهیه می شود که نمرات از 40 را به مقیاس 9 باندی آیلتس تبدیل می کند. نمرات در باندهای کامل و نیم باند گزارش می شود.

دیدگاهتان را بنویسید