asian-man-receive-phone-call-from-customer-and-sta-2021-10-21-17-55-48-utc

در زبان انگلیسی نقل قول استفاده های زیادی دارد، آموزش کاربردی نقل قول به شکل متوسط و پیشرفته برای همه ی دانش آموزان مورد نیاز است و یادگیری این بخش از گرامر انگلیسی به همه کسانی که می خواهند بهترین جملات انگلیسی را استفاده کنند ضروری است. ما سعی می کنیم در آموزش مورد نظر نقل قول مستقیم و غیر مستقیم را کاملا شرح دهیم و در ادامه مثال هایی از مبحث نقل قول به صورت کلی برای یادگیری بیشتر آوره می شود. برای یادگیری دانش آموزان زبان انگلیسی سعی شده است بیشتر از مثال های روزمره استفاده شود. موارد زیادی وجود دارد که در آن ما نیاز به توصیف یک رویداد یا عملی داریم که اتفاق افتاده است و اغلب این موارد شامل تکرار آنچه کسی گفته است، می شود. چنین مناسبت هایی می تواند شامل یک موقعیت اجتماعی و همچنین استفاده در یک ایمیل کاری ارائه می شود. برای توصیف آنچه مردم گفتند، دو نوع مختلف نقل قول گفتاری وجود دارد – نقل قول مستقیم direct speechو نقل قول غیر مستقیم indirect speech . برای اطلاعات بیشتر در مورد این فرم ها و بهبود مهارت های داستان سرایی انگلیسی خود، ادامه مطلب را بخوانید زیرا نقل قول ها در داستان ها بسیار بکار می روند. نقل قول مستقیم وقتی می‌خواهیم صحبت‌های کسی را توصیف کنیم، یکی از گزینه‌ها استفاده از نقل قول مستقیم است. ما زمانی از نقل قول مستقیم استفاده می کنیم که آنچه را که کسی می گوید تکرار می کنیم و علامت نقل قول را بین گفتار قرار می دهیم: • Paul came in and said, “I’m really hungry.” پل وارد شد و گفت: "من واقعا گرسنه هستم." استفاده از گفتار مستقیم در کتاب ها یا مقاله ها و روزنامه بسیار رایج است. مثلا: • The local MP said, “We plan to make this city a safer place for everyone.” نماینده محلی گفت: "ما قصد داریم این شهر را به مکانی امن برای همه تبدیل کنیم." همانطور که می بینید، در نقل قول مستقیم استفاده از فعل "گفتن" ("گفت" در گذشته رایج است. اما می‌توانید افعال دیگری را نیز بیابید که برای نشان دادن نقل قول مستقیم مانند «پرسیدن»، «پاسخ» و «فریاد» استفاده می‌شوند. مثلا Direct speech such as ‘ask’, ‘reply’, and ‘shout’. For example: • When Mrs. Diaz opened the door, I asked, “Have you seen Lee?” • She replied, “No, I haven’t seen him since lunchtime.” • The boss was angry and shouted, “Why isn’t he here? He hasn’t finished that report yet!” وقتی خانم دیاز در را باز کرد، پرسیدم: "لی را دیده ای؟" او پاسخ داد: "نه، از وقت ناهار او را ندیده ام." رئیس عصبانی شد و فریاد زد: «چرا اینجا نیست؟ او هنوز آن گزارش را تمام نکرده است!» نقل قول غیر مستقیم وقتی می‌خواهیم آنچه را که فردی گفته است بدون علامت نقل قول و لزوماً بدون استفاده از کلمات مشابه گزارش کنیم، می‌توانیم از نقل قول غیرمستقیم (که به آن نقل قول گزارش شده نیز گفته می‌شود) استفاده کنیم. مثلا: • Direct speech: “We’re quite cold in here.” • Indirect speech: They say (that) they’re cold. نقل قول مستقیم: "سردمان است." گفتار غیر مستقیم: آنها می گویند (که) سردشان است. وقتی آنچه را که کسی می‌گوید در زمان حال ساده گزارش می‌کنیم، مانند جمله بالا، معمولا زمان را تغییر نمی‌دهیم، فقط موضوع را تغییر می‌دهیم. با این حال، زمانی که مواردی را در گذشته گزارش می‌کنیم، معمولا زمان را با یک زمان به عقب بردن تغییر می‌دهیم. به عنوان مثال، در جمله زیر، حال ساده در گفتار غیر مستقیم به ماضی ساده تبدیل می شود: • Direct speech: “I have a new car.” • Indirect speech: He said he had a new car. همه زمان‌های دیگر از تغییر مشابه زمان بالا در نقل قول غیرمستقیم پیروی می‌کنند. در اینجا یک مثال برای تمام زمان های اصلی آورده شده است: همین قاعده جابجایی زمان ها یک قدم به عقب در مورد افعال معین(modal verbs) نیز صدق می کند. مثلا: استفاده از «say» یا «tell» به‌عنوان جایگزینی برای استفاده از «say» می‌توانیم از « tell » («شکل گذشته) در گفتار گزارش شده استفاده کنیم، اما در این مورد باید ضمیر مفعولی را اضافه کنید. مثلا: • He told me he was going to call Alan. • They told her they would arrive a little late. • You told us you’d already finished the order. او به من گفت که قرار است با آلن تماس بگیرد. به او گفتند که کمی دیر می رسند. شما به ما گفتید که قبلاً سفارش را تمام کرده اید. تغییر عبارات زمانی گاهی اوقات لازم است عبارات زمانی را هنگام گزارش نقل قول تغییر دهید، به خصوص زمانی که در مورد گذشته صحبت می کنید و مرجع زمانی دیگر اعمال نمی شود. مثلا: • Direct speech: “I’m seeing my brother tomorrow.” • Indirect speech: She said she was seeing her brother the following day. نقل قول مستقیم: "من فردا برادرم را می بینم." نقل قول غیر مستقیم: او گفت که روز بعد برادرش را می بیند. Here are some other examples: • Direct speech: “I had a headache yesterday.” • Indirect speech: You said you’d had a headache the day before yesterday. • Direct speech: “It’s been raining since this afternoon.” • Indirect speech: He said it’d been raining since that afternoon. • Direct speech: “I haven’t seen them since last week.” • Indirect speech: She said she hadn’t seen them since the previous week. در اینجا چند نمونه دیگر وجود دارد: نقل قول مستقیم: "دیروز سردرد داشتم." نقل قول غیرمستقیم: شما گفتید که دیروز سردرد داشتید. نقل قول مستقیم: "از امروز بعد از ظهر باران می بارد." نقل قول غیرمستقیم: او گفت بعد از ظهر باران می بارد. نقل قول مستقیم: "از هفته گذشته آنها را ندیده ام." نقل قول غیرمستقیم: او گفت که آنها را از هفته قبل ندیده است. نقل قول به شکل سوالی: وقتی سؤالی را گزارش می‌کنید، باید شکل سؤالی را به یک جمله تأییدی تغییر دهید، مانند نقل قول عادی گزارش شده، زمان فعل را یک قدم به عقب برگردانید. دو نوع سؤال وجود دارد که می‌توانیم آن‌ها را گزارش کنیم - سؤالاتی که پاسخ بله/خیر دارند و سؤالاتی که با کلمه سؤالی مانند «چه»، «کجا»، «چه کسی» و غیره شروع می‌شوند. وقتی یک سؤال بله/خیر گزارش می‌کنیم. ، از "اگر" استفاده می کنیم. مثلا: • Direct speech: “Do they live here?” • Indirect speech: You asked me if they lived here. نقل قول مستقیم: "آیا آنها اینجا زندگی می کنند؟" نقل قول غیرمستقیم: از من پرسیدی که اینجا زندگی می کنند؟ همانطور که می بینید، در نسخه نقل قول غیرمستقیم سوال، "do" حذف می شود زیرا دیگر سوال نیست و فعل "live" به "lived" تبدیل می شود. برای سؤالاتی که با کلمات سؤالی مانند « what»، « where»، « when»، « who»... شروع می‌شوند، سؤال را با استفاده از کلمه سؤالی به نقل قول غیرمستقیم تبدیل می‌کنیم اما شکل سؤالی را به شکل تأییدی تغییر می‌دهیم. مثلا: • Direct speech: “Where do they live?” • Indirect speech: You asked me where they lived. • Direct speech: “When are you leaving?” • Indirect speech: He asked us when we were leaving. • Direct speech: “How will they get here?” • Indirect speech: She asked me how they would get here. نقل قول مستقیم: "آنها کجا زندگی می کنند؟" نقل قول غیرمستقیم: از من پرسیدی کجا زندگی می کنند؟ نقل قول مستقیم: "کی میری؟" نقل قول غیرمستقیم: از ما پرسید کی می رویم؟ نقل قول مستقیم: "چگونه به اینجا خواهند رسید؟" نقل قول غیرمستقیم: او از من پرسید که چگونه به اینجا می آیند. وقتی سوالی را گزارش می کنیم معمولاً از فعل " ask" استفاده می کنیم. مانند فعل « tell»، فعل «ask» معمولاً با یک ضمیر مفعول دنبال می‌شود، اگرچه امکان حذف آن وجود دارد. جملات سفارشی و درخواستی با نقل قول: وقتی به کسی دستور می دهید، از شکل امری استفاده می کنید که به معنای استفاده از فعل بدون فاعل است. مثلا: • Call me back later.” • “Have a seat.” • “Don’t do that!” برای یک درخواست از "tell" و مصدر فعل استفاده می کنیم. مثلا: • You told me to call you back later. • He told me to have a seat. • She told us not to do that. وقتی درخواستی می‌کنید، معمولاً از کلماتی مانند « can»، « could» یا « will» استفاده می‌کنید. مثلا: • “Could you call me back later?” • “Will you have a seat?” • “Can you not do that please?” برای گزارش یک درخواست، از فعل درخواست کردن و شکل مصدر فعل استفاده می کنیم. مثلا • You asked me to call you back later. • He asked me to have a seat. • She asked us not to do that. اکنون دیدید که چگونه از نقل قول مستقیم و غیرمستقیم استفاده می کنیم، خودتان استفاده از آنها را تمرین کنید. یک راه عالی و آسان برای مشاهده نحوه استفاده از آنها، خواندن یک داستان کوتاه به زبان انگلیسی یا یک مقاله خبری آنلاین است، زیرا داستان ها و مقالات حاوی نمونه های زیادی از نقل قول ها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید