آموزش افعال وجهی و موارد کاربرد آن در جملات

ضرورت آموزش افعال وجهی

افعال وجهی یا در اصطلاح (Modal verbs)، در زبان انگلیسی به عنوان افعال کمکی شناخته میشوند. این افعال نقش مهم و سازنده ای در ساختار گرامر زبان انگلیسی دارند. از این جهت که میتوان با استفاده از آنها، امکان پذیر بودن یا نبودن و احتمال انجام یک کار، الزامات و پیشنهادات و نیز توانایی و یا اجازه انجام یک عمل خاص را بیان کرد. این مهم ضرورت آموزش افعال وجهی و موارد کاربرد آن را بیش از پیش نشان می دهد. یادگیری افعال modal به تبع، تسلط شما را بر زبان انگلیسی افزایش خواهد داد و مهارت های گرامری شما را تقویت خواهد کرد. از این رو در ادامه با ما همراه باشید تا با این دسته از افعال و نحوه ی کاربرد آنها در جملات آشنا شوید.

 

افعال وجهی یا در اصطلاح (Modal verbs)، در زبان انگلیسی به عنوان افعال کمکی شناخته میشوند.

 

آشنایی با افعال وجهی

افعال وجهی در حقیقت دسته ای از افعال کمکی می باشند، که در جمله در کنار یک فعل اصلی به کار می روند. در واقع افعال وجهی به تنهایی در جمله معنای صحیحی ندارند و در کنار یک فعل اصلی مفهوم کاملی پیدا میکنند. فعل وجهی نحوه، علت و زمان انجام یک عمل خاص را در جمله بازگو میکند. مهمترین این افعال عبارتند از؛ ,Will ,Shall ,Would ,Should ,Can ,May ,Ought to ,Must ,Could Might. لازم به ذکر است که، برخی اوقات افعالی مانند؛dare ,used to  وneed  را نیز جزو افعال وجهی به شمار می آورند. حال که با مفهوم فعل وجهی آشنا شدید، به شرح نکات پیرامون آموزش افعال وجهی خواهیم پرداخت.

 

افعال وجهی

افعال وجهی در واقع دسته ای از افعال کمکی می باشند، که در جمله در کنار یک فعل اصلی به کار می روند.

 

برخی ویژگی های فعل وجهی یا مودال

 • فعل وجهی به منظور بیان امکان، تمایل، ضرورت، اطمینان، توانایی و تعهد در رابطه با انجام کاری مورد استفاده قرار می گیرند. نقش کلیدی این افعال در جمله، سبب شده تا آموزش افعال وجهی به یکی از موارد ضروری در آموزش زبان بدل شود.
 • افعال وجهی معمولاً در زمان حال (present tense) مورد استفاده قرار می گیرند.
 • افعال modal همواره به همراه یک فعل اصلی در جمله به کار میروند. ( به استثناء جملات سوألی و پاسخ کوتاه)
 • شکل افعال مودال هرگز تغییر نمیکند. به عبارتی نمیتوانید برخی پسوندها مانند؛ s، ed یا ing را به آنها اضافه کنید.
 • mustingیا musted
 • همیشه بعد از افعال وجهی (به استثناء ought to)، از یک مصدر بدون to یا (bare infinitive) استفاده میگردد.
 • You should call the Emergency right now. (not: you should to call …)
 • هیچگاه دو فعل مودال با هم در ساختار یک جمله به کار برده نمیشوند.
 • I might should wash the bus.
 • به منظور پرسشی کردن یک جمله، می بایست فعل کمکی را قبل از فاعل جمله به کار ببرید.
 • He will Will he come?
 • زمانی که فاعل جمله سوم شخص مفرد می باشد، نیازی نیست که به آخر فعل وجهی پسوند s اضافه کنیم.
 • He can play the guitar quite well. (not: he cans …)

 

 • برای ساختن جملات منفی، می بایست پسوند not را به آخر فعل مودال افزود.
 • He will sleep → He will not (won’t) sleep.
 • برخی مواقع میتوان فعل اصلی به کار رفته پس از افعال کمکی را حذف کرد (به شرط آنکه جمله معنای خود را از دست ندهد).
 • Will he go tonight? No, he can’t. (=he can’t go.)

 

افعال وجهی

افعال وجهی یکی از پرکاربردترین افعال در گرامر زبان انگلیسی به شمار می آیند.

 

موارد کاربرد افعال modal یا وجهی در جملات

Can

مثال کاربردها
I can speak French. = I am able to speak…. (=be able to) توانایی انجام کار در زمان حال
Can I go to the restaurant? (=be allowed to) اجازه گرفتن
Can you wait 10 minutes, please? درخواست مودبانه
Can you visit Uncle at the weekend? پیشنهاد انجام یک کار
It can get very cold in Alaska. احتمال
I can lend you my bicycle till Sunday. پیشنهاد کمک به اشخاص

 

Could

 

مثال کاربردها
I could speak French. = I was able to speak… (=be able to) توانایی انجام یک عمل در زمان گذشته
I could go to the restaurant.= I was allowed to go… (=be allowed to) اجازه انجام عملی در گذشته
Could we go to the party, please? درخواست مودبانه
Could you wait 10 minutes, please? خواهش مودبانه
Could you visit Uncle at the weekend? پیشنهاد مودبانه انجام یک کار
It could get very cold in Alaska. احتمال
I could lend you my bicycle till Sunday. پیشنهاد مودبانه کمک

 

 

افعال وجهی

,Can  Could و Be able to افعالی هستند که، به توانایی یا عدم توانایی انجام یک کار دلالت دارند.

 

 • نکات
 • ,Can Could و Be able to افعالی هستند که، به توانایی یا عدم توانایی انجام یک کار دلالت دارند.
 • Can  و Be able to افعالی برای نمایش توانایی انجام کار در زمان حال و فعل Could برای نشان دادن عملی در زمان گذشته به کار میروند.
 • am/is/are + able to فعل اصلی +
 • was / were + able to فعل اصلی +
 • wasn’t / weren’t + able to فعل اصلی +
 • hasn’t / haven’t + been able to فعل اصلی +

مثال

 1. 1. I can help you with that next month.
 2. 2. Sara can’t speak English.
 3. 3. Hana can write fantasy stories very well.
 4. Matt is able to solve complicated Physics equations.
 5. 5. The support team will be able to phone the Emergency in about 10 minutes.
 6. 6. I won’t be able to play with you tomorrow.
 7. 7. When I was a child I could swim very well.
 8. 8. We weren’t able to visit him at the party.
 9. She hasn’t been able to communicate with the customer yet.

 

May

مثال کاربردها
It may snow today. پیش بینی یا احتمال وقوع امری
May I go to the restaurant? اجازه گرفتن
May I call you? بیان مودبانه پیشنهاد
You may not come to work late. منع مودبانه کاری
You may start your match right now. اجازه دادن مودبانه برای انجام یک کار

 

Might

مثال کاربردها
You might like to try the turkey. It’s a special night. پیشنهاد دادن مودبانه
It might snow today. احتمال یا پیش بینی وقوع امری
Might we help you? پیشنهاد امری همراه با تردید

 

Must

مثال کاربردها
We must go to the party tonight. بیان ضرورت، اجبار و الزام
You have played for hours. You must be hungry. بیان قوی یک احتمال
Sara has lived in China for years. Her Chinese must be very excellent. نتیجه گیری
You must listen to Ellen’s new song. بیان نصیحت، توصیه یا قانع کردن

 

Must not/may not

مثال کاربردها
You mustn’t work on mom’s Laptop منع انجام کاری

 

You may not work on mom’s Laptop.

 

Should

مثال کاربردها
You should swim carefully in the deep part of the lake. بیان نصیحت یا توصیه
The book should be finished today. انتظار یا پیش بینی انجام یک کار
You should turn off the tv when you leave the home. وظیفه یا اجبار ضعیف

 

Will

مثال کاربردها
Will you please turn off the tv? بیان خواهش یا دستور
I think it will snow on Monday. پیش بینی کردن، تصور
I will stop nagging. قول انجام یک کار
Can you drive me home? – I will. تصمیم فوری
He is strange, he will sit next to me for hours without talking. بیان عادات

 

 

Would

مثال کاربردها
Would you close the window, please? خواهش کردن مودبانه
Sometimes she would bring me some chocolate. بیان عادات در گذشته

 

Had to

مثال کاربردها
We had to work late in a restaurant last night. اجبار و ضرورت انجام در گذشته

 

افعال وجهی

آموزش افعال وجهی یکی از مقوله های فوق العاده کاربردی در زمینه ی تقویت مهارت های زبان انگلیسی به شمار می آید.

جمع بندی

آموزش افعال وجهی یکی از مقوله های فوق العاده کاربردی و موثر در زمینه ی تقویت مهارت های زبان انگلیسی به ویژه در حوزه ی گرامر به شمار می آید. افعال مودال شامل افعالی چون؛ ,Will ,Should ,Must ,Can ,Could ,May Ought to و … میشوند. افعال وجهی یا modal در واقع دسته ای از افعال کمکی هستند که با قرار گرفتن در کنار فعل، در بیان مواردی همچون؛ امکان، تمایل، ضرورت، اطمینان، توانایی و تعهد در رابطه با انجام عملی خاص نقش دارند. نقش کلیدی این افعال در معنا بخشی به جملات سبب شده، تا آموزش افعال وجهی به یکی از مباحث ضروری در بحث آموزش گرامر زبان تبدیل شود.

 

مطالب مرتبط :

آزمون آنلاین آیلتس

کلاس آنلاین زبان

 

دیدگاهتان را بنویسید