realize vs understand

realize vs understand – تاریخ انتشار: بهار 98

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

در این ویدئو به تفاوت و کاربرد دو کلمه

 .پرداخته خواهد شد realize و understand  

مدرس: استاد مافی

[aparat id="hcPOF"]

دیدگاهتان را بنویسید