دموی دوره های عمومی

جهت مشاهده رایگان دروس نمونه دوره های “عمومی” یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

[just_icon icon=”Defaults-arrow-down” icon_size=”27″ icon_color=”#8224e3″ icon_animation=”swing” tooltip_disp=”right” tooltip_text=”دوره های آیلتس آرمانی”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم یک” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4120|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-1.jpg|caption^null|alt^null|title^General-1|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D33|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم دو” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4136|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-2.jpg|caption^null|alt^null|title^General-2|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D34|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم سه” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4131|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-3.jpg|caption^null|alt^null|title^General-3|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D35|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم چهار” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4132|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-4.jpg|caption^null|alt^null|title^General-4|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D36|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم پنج” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4133|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-5.jpg|caption^null|alt^null|title^General-5|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D37|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم شش” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4134|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-6.jpg|caption^null|alt^null|title^General-6|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D38|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم هفت” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4135|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-7.jpg|caption^null|alt^null|title^General-7|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D39|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم هشت” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4137|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-8.jpg|caption^null|alt^null|title^General-8|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D40|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم نه” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4399|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-9.jpg|caption^null|alt^null|title^General-9|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D41|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم ده” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4400|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-10.jpg|caption^null|alt^null|title^General-10|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D42|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی یازده” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4393|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-11.jpg|caption^null|alt^null|title^General-11|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D43|title:%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم دوازده” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4394|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-12.jpg|caption^null|alt^null|title^General-12|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D44|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم سیزده” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4395|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-13.jpg|caption^null|alt^null|title^General-13|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D45|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم چهارده” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4396|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-14.jpg|caption^null|alt^null|title^General-14|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D46|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم پانزده” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4397|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-15.jpg|caption^null|alt^null|title^General-15|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D47|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم شانزده” banner_desc=”مشاهده دمو” banner_image=”id^4398|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-16.jpg|caption^null|alt^null|title^General-16|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Flogin.armanienglish.com%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D48|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]