بلاگ آرمانی

دسته بندی مطالب

[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”0″ border_color=”” border_radius=”0″ icon=”Defaults-trophy” icon_size=”21″ icon_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” desc_color=”#ffffff” bg_color=”” block_title_front=”نکات طلایی” block_desc_front=”IELTS” block_title_back=”نکات طلایی” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fgolden-points%2F|title:%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C||” button_text=”برای ورود کلیک کنید” button_bg=”#8224e3″ button_txt=”#ffffff” cont_align=”on” ult_param_heading=”” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:24px;” desc_font_size=”desktop:24px;”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”0″ border_color=”” border_radius=”0″ icon=”Defaults-bell-o” icon_size=”21″ icon_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” desc_color=”#ffffff” bg_color=”” block_title_front=”اخبار” block_desc_front=”News” block_title_back=”ArmaniEnglish” block_desc_back=”News” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fblog-news%2F|title:%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C||” button_text=”برای ورود کلیک کنید” button_bg=”#8224e3″ button_txt=”#ffffff” cont_align=”on” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:24px;” desc_font_size=”desktop:24px;”]

Armani

English

[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”0″ border_color=”” border_radius=”0″ icon=”fas fa-microphone-alt” icon_size=”21″ icon_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” desc_color=”#ffffff” bg_color=”” block_title_front=”IELTS” block_desc_front=”Speaking” block_title_back=”Speaking” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fblog-ielts-speaking%2F|title:%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C||” button_text=”برای ورود کلیک کنید” button_bg=”#8224e3″ button_txt=”#ffffff” cont_align=”on” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:24px;” desc_font_size=”desktop:24px;”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”” border_radius=”20″ icon=”fas fa-book-reader” icon_size=”21″ icon_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” desc_color=”#ffffff” bg_color=”” block_title_front=”IELTS” block_desc_front=”Reading” block_title_back=”Reading” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fblog-ielts-reading%2F|title:%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C||” button_text=”برای ورود کلیک کنید” button_bg=”#8224e3″ button_txt=”#ffffff” cont_align=”on” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:24px;” desc_font_size=”desktop:24px;”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”” border_radius=”20″ icon=”fas fa-headphones-alt” icon_size=”21″ icon_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” desc_color=”#ffffff” bg_color=”” block_title_front=”IELTS” block_desc_front=”Listening” block_title_back=”Listening” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fblog-ielts-listening%2F|title:%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C||” button_text=”برای ورود کلیک کنید” button_bg=”#8224e3″ button_txt=”#ffffff” cont_align=”on” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:24px;” desc_font_size=”desktop:24px;”]

آموزش

اصولی زبان

در هر لحظه

و هر مکان

[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”” border_radius=”20″ icon=”Defaults-pencil” icon_size=”21″ icon_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” desc_color=”#ffffff” bg_color=”” block_title_front=”IELTS” block_desc_front=”Writing” block_title_back=”Writing” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fblog-ielts-writing%2F|title:%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C||” button_text=”برای ورود کلیک کنید” button_bg=”#8224e3″ button_txt=”#ffffff” cont_align=”on” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:24px;” desc_font_size=”desktop:24px;”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”” border_radius=”20″ icon=”fas fa-child” icon_size=”21″ icon_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” desc_color=”#ffffff” bg_color=”” block_title_front=”General” block_desc_front=”English” block_title_back=”General English” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fblog-general-english%2F|title:%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C||” button_text=”برای ورود کلیک کنید” button_bg=”#8224e3″ button_txt=”#ffffff” cont_align=”on” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:24px;” desc_font_size=”desktop:24px;”]
[icon_counter flip_type=”horizontal_flip_right” border_size=”2″ border_color=”” border_radius=”20″ icon=”far fa-clone” icon_size=”21″ icon_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” desc_color=”#ffffff” bg_color=”” block_title_front=”Articles” block_title_back=”Articles” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fblog-articles%2F|title:%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C||” button_text=”برای ورود کلیک کنید” button_bg=”#8224e3″ button_txt=”#ffffff” cont_align=”on” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:24px;” desc_font_size=”desktop:24px;”]