کتابخانه آرمانی

به سامانه هوشمند کتاب یاب وب سایت آرمانی خوش آمدید

برای دانلود رایگان منابع آیلتس، چنانچه نام کتاب مورد نظر را می دانید لطفا آن را در کادر جستجوی زیر وارد کنید.

در غیر این صورت، برای دانلود رایگان منابع از دسته بندی های زیر استفاده نموده و کتاب مد نظر خود را بطور رایگان دانلود کنید.

[wd_asp id=1]

اگر اسم کتاب مورد نظر را نمی دانید برای دانلود رایگان منابع آیلتس و یا دانلود رایگان کتب زبان انگلیسی، از طریق کتاب یاب آرمانی ، کتاب مورد نظر خود را پیدا کنید.

[interactive_banner banner_title=”LISTENING” banner_desc=”برای ورود به بخش مورد نظر کلیک کنید !” banner_image=”id^1504|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2017/12/listening.jpg|caption^null|alt^null|title^listening|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Flibrary-listening%2F|||” banner_style=”style22″ banner_overlay_bg_color=”rgba(2,2,2,0.51)”]
[interactive_banner banner_title=”IELTS” banner_desc=”برای ورود به بخش مورد نظر کلیک کنید !” banner_image=”id^1474|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2017/12/ielts.jpg|caption^null|alt^null|title^ielts|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Flibrary-ielts%2F|||” banner_style=”style22″ banner_overlay_bg_color=”rgba(2,2,2,0.51)”]
[interactive_banner banner_title=”WRITING” banner_desc=”برای ورود به بخش مورد نظر کلیک کنید !” banner_image=”id^1472|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2017/12/writing.jpg|caption^null|alt^null|title^writing|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Flibrary-writing%2F|||” banner_style=”style21″ banner_overlay_bg_color=”rgba(2,2,2,0.51)”]
[interactive_banner banner_title=”VOCABULARY” banner_desc=”برای ورود به بخش مورد نظر کلیک کنید !” banner_image=”id^1471|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2017/12/vocabulary.jpg|caption^null|alt^null|title^vocabulary|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Flibrary-vocabulary%2F|||” banner_style=”style02″ banner_overlay_bg_color=”rgba(2,2,2,0.51)”]
[interactive_banner banner_title=”BUSINESS ENGLISH” banner_desc=”برای ورود به بخش مورد نظر کلیک کنید !” banner_image=”id^2388|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2018/02/Business-english.jpg|caption^null|alt^null|title^Business-english|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Flibrary-businessenglish%2F|||” banner_style=”style21″ banner_overlay_bg_color=”rgba(2,2,2,0.51)”]
[interactive_banner banner_title=”GRAMMAR” banner_desc=”برای ورود به بخش مورد نظر کلیک کنید !” banner_image=”id^1473|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2017/12/grammar.jpg|caption^null|alt^null|title^grammar|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Flibrary-grammar%2F|||” banner_style=”style02″ banner_overlay_bg_color=”rgba(2,2,2,0.51)”]
[interactive_banner banner_title=”READING” banner_desc=”برای ورود به بخش مورد نظر کلیک کنید !” banner_image=”id^1485|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2017/12/reading.jpg|caption^null|alt^null|title^reading|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Flibrary-reading%2F|||” banner_style=”style21″ banner_overlay_bg_color=”rgba(2,2,2,0.51)”]