ساختن صفات عالی و تفضیلی

ساختن صفات عالی و تفضیلی

دیدگاهتان را بنویسید