فرق بین« lend و borrow»

فرق بین« lend و borrow»

دیدگاهتان را بنویسید