فرق بین« lend و borrow» 1

فرق بین« lend و borrow»

دیدگاهتان را بنویسید