افعال حسی (verbs of perception)1

قواعد گرامری افعال حسی

دیدگاهتان را بنویسید