4

استفاده از گرامر had been.

دیدگاهتان را بنویسید