2

گذشته کامل استمراری در گذشته آغاز و به اتمام رسیده.

دیدگاهتان را بنویسید